Uitvoering

Afdrukken
PDF

 
                                                                                   keuringsmap-005
                                                                                                          Stellingbord en Certificaat

                                  1. Technische informatie 
                                     Een magazijnstelling moet gemaakt zijn van deugdelijk materiaal en de constructie 
                                     moet deugdelijk zijn. Om dit exact vast te stellen, zijn alle relevante technische ge-
                                     gevens noodzakelijk. Zonder deze technische gegevens is geen sprake van een 
                                     kwalitatieve keuring, maar van een schouwing, waarin alleen nog naar de technische
                                     staat van een stelling kan worden gekeken. De technische gegevens van de stelling-
                                     fabrikant geven onder andere inzicht in het stellingontwerp, de toegepaste staal-
                                     kwaliteit, dikte, het maximale draagvermogen en de veiligheidsmarges.

                                  2. Draagvermogen
                                     Aan de kop van ieder stellingveld moet een draagvermogenbord of belastingsbord
                                     zijn gemonteerd. Hierop moeten het stellingmerk, de fabrikant, datum van ingebruik-
                                     name, geldigheidsduur en de maximale belasting duidelijk leesbaar zijn vermeld.

                                 3. Wijzigingen
                                     Iedere wijziging in de originele configuratie moet zijn goedgekeurd en tot een aan-
                                    
gepast belastingsbord leiden. Vooral bij keuringen van een bestaand magazijn, die
                                     niet eerder door dezelfde keurmeester heeft plaatsgevonden, is de oorspronkelijke
                                     indeling en configuratie vaak niet meer bekend,of er zijn ondertussen diverse wij-
                                     zigingen doorgevoerd. De keurmeester moet deze wijzigingen opsporen, aantonen
                                     en beoordelen. De gebruiker moet alle wijzigingen aan het originele ontwerp hebben
                                     gearchiveerd.

                                 4. Montagekwaliteit
                                     Is de originele opstelling gewijzigd ? De kwaliteit van de montage heeft grote invloed
                                     op het constructief draagvermogen van de stelling. Dit is een belangrijk punt bij de
                                     ingebruiknamekeuring. Daarna kan de oorspronkelijke montage zijn aangepast door
                                     allerlei ongeoorloofde wijzigingen en aanpassingen. De kerumeester kijkt en beoor-
                                     deelt of de stelling nog steeds is gemonteerd volgens de montagevoorschriften.
                                     Ook wordt gecheckt of daarbij alle voorgeschreven componenten, bevestigingsmate-
                                     rialen en montagemethodes zijn gebruikt.

                                 5. Stabiliteitsverbanden
                                     Zijn er essentiële onderdelen verwijderd ? Een stelling bestaat in principe uit meerdere
                                     liggers en op de vloer verankerde staanders, die onderling ( meestal kruislings, of
                                     zigzaggend ) zijn geschoord om het geheel te stabiliseren. De keurmeester controleert
                                     of alle stabiliteitsverbanden nog steeds zijn gemonteerd op de correcte plaatsen,
                                     conform de originele technische handleiding. Ook de stelling- staanderbevestigingen
                                     op de vloer worden visueel gecontroleerd op aanwezigheid en deugdelijkheid. Ook
                                     controleert de keurmeester de correcte inhaking van de liggers, borging en koppel-
                                     stukken etc.

                                 6. Aanrijdschade
                                     Neem een chauffeur, een magazijntruck en een stelling en je kunt erop wachten dat hij
                                     ooit een staander zal schampen. Meer trucks, meer chauffeurs, minder tijd en hogere
                                     werkdruk leiden tot meer schadegevallen. Her beoordelen van toelaatbadre aanrijdschade
                                     is één van de moeilijkste uitdagingen voor de keurmeester. Om te bepalen of het 
                                     resterende veiligheidsniveau nog binnen de voorgeschreven veiligheidsmarges ligt, is
                                     inzicht nodig in de originele statische constructieberekeningen.
                                     Dit is niet eenvoudig, naast onze stellingdatabank maken wij hierbij gebruik van onze
                                     jarenlange ervaring en expertise.

                                                           stellingstaanderschade                                               
                                                                                          Legenda:
                                                                                          a) meetlengte 1000 mm
                                                                                          b) halve meetlengte
                                                                                          c) palletdrager


                                                  kleurcode 2

                                                  Klasse rood
                                                  Dit betreft zware beschadiging die direct handelen vereisen. De te nemen
                                                  maatregel is om de stelling direct te ontladen. Als de reparatie niet direct
                                                  kan worden uitgevoerd dient de stelling te worden gemarkeerd als zijnde
                                                  afgekeurd. Pas na reparatie en herkeuring mag deze weer worden ingezet.

                                                  Klasse oranje
                                                  Deze categorie afkeur kan normaliter door middel van een reparatie weer
                                                  worden opgeheven of opgelost door middel van vervanging. In de tussen-
                                                  liggende periode mag er geen zware belasting van de stelling plaatsvinden.

                                                  Klasse groen
                                                  Klasse groen betreft een lichte beschadiging welke geen nadelige invloed
                                                  heeft op het draagvermogen. De stelling kan normaal gebruikt worden.

                          
                                  7. Checklist

                                     Aan de hand van een checklist wordt gecontroleerd of het gebruik van de stellingen over-
                                     eenkomt met de gebruiksveiligheid als bedoeld in de ARBO-regelgeving en de NEN-EN15635
                                     Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid en conditie van (door) valbeveiligingen,
                                     aanrijdbeschermers, gangpadbreedtes in relatie met het toegepaste intern transportmate-
                                     rieel, en toepassing van voorgeschreven veiligheidsafstanden. Ook de bevestiging van de
                                     stellingstaanders op de vloer wordt gecontroleerd.

                                 8. Conclusie
                                     Het keuringsprotocol waarmee de keurmeester werkt, omvat samengevat een visuele in-
                                     spectie van de stellingen en een beoordeling van de constructie. Als de installatie voldoet
                                     aan de keuringscriteria wordt een keuringssticker voorzien van maand en jaartal wanneer
                                     de herkeuring moet plaatsvinden op het stellingbord geplakt. In de dagelijkse praktijk is
                                     het eerder regel dan uitzonderingdat lang niet alles direct optimaal is.
                                     De keurmeester maakt daarvan een rapport en bespreekt dat met de magazijnmeester.
                                     Deze krijgt in overleg doorgaans voldoende tijd om een en ander te verbeteren en aan te
                                     passen, waarna een herkeuring volgt.
                                   
                                        

                                                                                   nen 2

                                                                                                                            bel-me 2 

 

                                      Magazijnkeuringen .nl | Grotekerksbuurt 76 | 3311 CB DORDRECHT | Tel: 078 - 61 30 290 
                                              Fax: 078 - 61 33 184 | GSM: 06 - 53 836 846 | E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                                                               Magazijnkeuringen.nl is een onderdeel van MagazijnPlaza B.V. KvK 20120073